Disclaimer

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van Nieuwenborg Solit Solutions B.V. (hierna ‘de Website’) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel
Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel Nieuwenborg Solit Solutions B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op de Website verstrekte informatie, kan Nieuwenborg Solit Solutions B.V. niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is.

Aansprakelijkheid
Nieuwenborg Solit Solutions B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. de gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website. Nieuwenborg Solit Solutions B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor informatie, die zonder voorafgaand overleg met Nieuwenborg Solit Solutions B.V. op de Website wordt geplaatst. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Nieuwenborg Solit Solutions B.V.

Intellectuele eigendomsrechten
Nieuwenborg Solit Solutions B.V is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de informatie, het auteursrecht daaronder begrepen. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele
eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Nieuwenborg Solit Solutions B.V. of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwenborg Solit Solutions B.V mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Koppeling naar websites van derden
Nieuwenborg Solit Solutions B.V draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die linken met onze Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Nieuwenborg Solit Solutions B.V. aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwenborg Solit Solutions B.V. is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan Nieuwenborg Solit Solutions B.V. verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Nieuwenborg Solit Solutions B.V. aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij de wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Nieuwenborg Solit Solutions B.V. kan deze voorwaarden op elk gewenst moment zonder nadere kennisgeving aanpassen door de hier gepubliceerde voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.

Gegevensbescherming-cookies
Nieuwenborg Solit Solutions B.V. kan op haar Website gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Door middel van deze cookies kan Nieuwenborg Solit Solutions B.V. anonieme informatie verkrijgen voer het bezoek van de  Website. Nieuwenborg Solit Solutions B.V. zal deze informatie voornamelijk gebruiken om de Website zoveel mogelijk aan de wensen van bezoekers aan te passen. Nieuwenborg Solit Solutions B.V. zal cookies nooit gebruiken om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden. Cookies kunnen tevens gehanteerd worden om het gebruik van de Website voor u efficiënter en gemakkelijker te laten verlopen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties.

Voor meer informatie en met vragen kun je mailen naar: info@nieuwenborg.nl